Cíle ŠD

  • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést děti k všestranné a účinné komunikaci
  • rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
  • vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
  • učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
  • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

Kontakty na vychovatelky ŠD

Mgr. Radka Vaňková (ved. vychovatelka): 725 728 964

Vych: Bc.Štěpánka Machová: 725 834 065

Vych. Hana Papežová: 725 728 259

 

e – mail:  příjmení vychovatelky@edu-zssnp.cz 

 

Termíny prázdnin a ředitelského volna

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz