1.      Identifikační údaje školy

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Dovolte mi učit se

Základní škola,  Hradec Králové,

třída Slovenského národního povstání 694

Zřizovatel:  Statutární město Hradec Králové

       Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

                     tel.: 495 707 111, fax 495 707 100

       e-mail: posta@mmhk.cz

Škola: Základní škola, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové

            tel.: 495541388, e-mail: skola@zssnp.cz

www.zssnp.cz 

IČO: 62692755

IZO: 102066876

REDIZO: 60008887

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Sýkorová

                            sykorova@edu-zssnp.cz

 

Koordinátorky ŠVP: Mgr. Petra Jelinková

                                     Mgr. Alice Marková

     jelinkova@edu-zssnp.cz

markova@edu-zssnp.cz

                             

    

Platnost dokumentu: Dokument vstupuje v platnost 1. 9. 2007, veškeré změny musí obsahovat datum změny, podpis ředitelky a razítko školy.

 

 1. oprava 30.6.2008

 

Poznámka: Od 1.9.2008 je škola sloučena se ZŠ Jih, obě pracoviště mají vlastní

vzdělávací programy.

 

 1. oprava 30.6.2009
 2. oprava 1.9.2012 úprava plánů
 3. oprava 30.6.2012
 4. oprava: 30.6.2013
 5. oprava: 30.6.2016
 6. oprava: 30.6.2017
 7. oprava: 30.6.2018

 

Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

 

2.      Charakteristika školy

 

Charakteristika základního vzdělávání: 

 

Základní vzdělávání se realizuje oborem vzdělání základní škola.  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., jsme pro realizaci ŠVP využili Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání. Plnění školní docházky, organizace vzdělávání, hodnocení výsledků a získání stupně vzdělání/ukončení vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.

 

Součástí ŠVP jsou Standardy pro základní vzdělávání, které napomáhají specifikovat cíle stanovené v ŠVP.

 

Velikost školy:

 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, v každém ročníku jsou dvě až čtyři paralelní třídy. Nacházíme se na okraji města, máme malou spádovou oblast, ale naši žáci přicházejí z celého města i blízkého okolí. Škola vzdělává kolem 650 žáků, průměrná naplněnost tříd je 26 žáků. 

 

     Charakteristika pedagogického sboru.

 

Pedagogický sbor má kolem 45 členů, většinou středního věku. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní, někteří mají více než dvě odborné kvalifikace. Ve škole působí dvě výchovné poradkyně, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají nejen ve svých oborech, ale i v informatice. Sedm učitelů prošlo  stážemi a školeními v zahraničí.. Tři pedagogičtí pracovníci mají titul PaedDr..Ve škole pracují učitelky – dyslektické asistentky, které podporují integrované žáky s poruchami učení,  psycholožka ( na částečný úvazek), asistentky pedagoga, školní asistentky, speciální pedagožka a osm vychovatelek ŠD.

 


Vnitřní řízení školy

 

Ředitelství školy: ředitelka a dva zástupci ředitelky

Ekonomický úsek: hospodářka, externí ekonomka, externí mzdová účetní

Učitelský sbor: výchovné poradkyně, vedoucí vychovatelka ŠD, školní metodička prevence sociálně patologických jevů, vedoucí předmětových sdružení a metodických komisí.

Dále knihovnice, dva správci školy, vedoucí školní jídelny, kuchařky, uklízečky a správce hřiště.

 

Charakteristika žáků

 

Do školy přicházejí děti ze spádové oblasti a dále děti, které se chtějí věnovat hlouběji studiu cizích jazyků – ty pocházejí z celého města i blízkého okolí.

 

 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

 

Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů a pořádá výměnné i poznávací zájezdy do cizích zemí, hlavně do Velké Británie, Francie a Německa. Naši žáci vyjíždějí na školy v přírodě, v sedmém ročníku na LVVZ a exkurze.  Výchovně vzdělávací proces tedy může probíhat i ve dnech volna (víkendy, prázdniny). Dvakrát ročně pracujeme na celoškolních projektech podle UNESCO programu - jsme přidruženou školou k UNESCO. Do našeho ŠVP jsme zapojili program Let Me Learn, který má všechny žáky vybavit vhodnými strategiemi k učení na základě jejich osobité kombinace vzorců učení. Tento projekt byl finančně podpořen ESF a státním rozpočtem ČR.    Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Škola se snaží získávat peníze na dlouhodobé projekty z grantů.

 

Vlastní hodnocení školy

A. Struktura vlastního hodnocení

 

Struktura vlastního hodnocení je dána vyhláškou č. 15/2005 a zahrnuje následující oblasti:

1.      Podmínky ke vzdělávání

2.      Průběh vzdělávání

3.      Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

4.      Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

5.      Výsledky vzdělávání žáků


B. Nástroje

 

V procesu vlastního hodnocení používáme následující nástroje:

 

- záznamy z hospitační a kontrolní činnost vedení školy

- dotazníkové šetření pro žáky, učitele a rodiče

- rozhovory s  pedagogy a dalšími pracovníky školy,

- rozhovory se žáky a se zákonnými zástupci žáků

- analýza školní dokumentace a žákovských prací

- dotazníková šetření (Mapa školy)

- prohlídka prostor a vybavení školy

- závěry kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele

- statistické vyhodnocení údajů (Bakalář)

- srovnávací testy SCIO

- srovnávací testy (ČŠI)

- zápisy z pedagogických rad a třídních schůzek

- plnění závazných ukazatelů rozpočtu

- finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků

- rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti

- výsledky inventarizace majetku

 

C. Zaměření

Zaměření vlastního hodnocení školy za určité období schvaluje pedagogická rada. Lze zaměřit například na:

 

 • řízení školy (formy komunikace a zpětné vazba mezi vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky)
 • spolupráci školy s rodiči žáků (způsoby zkvalitnění vzájemné spolupráce, aktivizace rodičů ke spolupráci se školou)
 • podmínky ke vzdělávání (další zkvalitnění vybavení školy v oblasti ICT a efektivní využívání ICT)
 • průběh vzdělávání (výsledky výuky, metody výuky, hodnocení)
 • a dále podle aktuální potřeby.

 

3. Zaměření školy a profil absolventa

 

Naše škola je specifická, protože klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol: Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a klademe si za cíl připravit naše žáky ke komunikaci v angličtině na úrovni B1 a v druhém cizím jazyce na úrovni A2.  Dále si klademe za cíl vychovávat žáky k toleranci, chápání odlišných hodnot a kultur, ochraně kulturního dědictví a životního prostředí a k orientaci ve světě 21. století za použití veškerých dostupných informačních zdrojů. Důležitou součástí  výstupních kompetencí všech žáků by měly být osobní strategie celoživotního učení (viz program Let me Learn).

 

3.1 Profil absolventa

Naši žáci budou:

-          připraveni na život v integrovaném multikulturním prostředí, vybaveni základy dvou světových jazyků a vedeni k toleranci a snášenlivosti,

-          vybaveni takovými dovednostmi a znalostmi, aby se snadno zapojili do moderního světa práce, získali základy všeobecného vzdělání, ale bez důrazu na encyklopedické                znalosti, naopak se zaměřením na dovednosti směřujících k práci s informacemi a s obecnou orientací  ve světě,

-          vedeni k vzájemné komunikaci a spolupráci,

-          zaměřeni na nadstandardní výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický, s preferencí komunikativní dovednosti,

-          využívat efektivní formy výuky (skupinová práce, párová práce problémové vyučování, projekty),

-          vedeni k využívání informačních technologií prostřednictvím jejich integrace do výuky a komunikace na počítačích v činnostech školy,

-          mít taková pravidla chování ve škole, která by se stala všemi přijatou a respektovanou normou vzájemného soužití a která by vedla žáky k jejich respektování,

-          vedeni k rozvíjení jejich zodpovědnost za vlastní chování, pracovní výsledky a samostatnosti a poctivosti,

-          nadaní i ti, kteří mají s učením problémy, budou rozvíjet všechny druhy vloh a talentů, které naši žáci budou mít, a budou podporováni i ti, kteří jsou nějakým způsobem              znevýhodněni, k tomu budeme používat program Let me Learn

-          vedeni k rozvoji kritického myšlení, k rozpoznávání a překonávání problémů na základě úsudku a zkušeností, budou rozvíjeny jejich morálně volní vlastnosti, schopnost              hodnocení i sebehodnocení,

-          rozvíjet svoje estetické cítění a kulturně historickému rozhled, ekologické myšlení a vnímání přírody,

-          rozvíjet základy pracovních dovedností, profesionální orientace a zdravého životního stylu,

-          zapojovat se do kulturního, sportovního a společenského dění ve městě a zajímat se o věci veřejné.

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

 

Obecné vzdělávací cíle:

1.      Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu učení:

 

Nabízíme dostatek informačních a učebních zdrojů (knihovna, počítačová učebna, počítače ve třídách, internet, exkurze, besedy, poznávání vlastních učebních strategií (Let Me Learn) a jejich využití v praxi, podporujeme vlastní úsudek a rozhodování, budujeme postoje, podporujeme iniciativu, samostatnost a zodpovědnost za svoje vlastní učení. Vedeme žáky k sebehodnocení i hodnocení, provádíme zpětnou vazbou (chyba není ostuda, ale odrazový můstek k nápravě). Zdůrazňujeme motivaci a zohledňujeme individuální rozdíly mezi dětmi (Let me Learn).  

 

 

2.      Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

 

Žákům nepředáváme hotové poznatky, ale vedeme je k hledání řešení alternativních postupů a vlastních cest. Podporujeme mezipředmětové přesahy učiva, hledáme vztahy, příčiny, následky. Vedeme žáky k syntéze a analýze. Snažíme se omezovat frontální vyučování a zařazovat jiné formy práce (skupiny, páry, individuální studium, exkurze, praktické činnosti, prvky prožitkové pedagogiky, projekty, problémové učení apod.). Vedeme ke kritickému myšlení, hledání a řešení problémů.  Vedeme k uplatňování individuálních kombinací vzorců učení (Let Me Learn).

 

3.      Vést žáky k všestranné, účinné komunikaci.

 

Vytváříme prostředí pro vzájemnou komunikaci ústní, písemnou, uměleckou, cizojazyčnou apod., učíme používat technické komunikační prostředky. Stanovujeme pravidla komunikace (vstřícnost, věcnost, naslouchání, střídání, respektování, opravování názorů). Budujeme základy spolupráce, práce v týmu a využívaní vlastností jednotlivců k úspěchu týmu (Let me learn),  poznávání jiných i sebe.

 

4.      Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní a druhých.

 

Stanovujeme jasná pravidla pro život ve škole a vzájemně je dodržujeme. Máme jasně daná práva, povinnosti a druhy postihu při neplnění. Vedeme žáky k demokracii a svobodě, ale také i k uvědomění si vlastních povinností a k pocitu odpovědnosti za vlastní práci a za práci svého týmu. Důraz klademe na spolupráci žáků i učitelů, týmovou práci, spolupráci s rodiči a dalšími partnery.

 

5.      Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.

 

Vedeme žáky k rozvoji mravních hodnot a slušnému chování. Vedeme je k samostatnému rozhodování a k tomu, že za následky svým rozhodnutí nesou zodpovědnost. Učíme je slušným způsobem argumentovat, obhajovat svoje názory a korigovat je. Využíváme k tomu školní řád a školní parlament.

 

 

6.      Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému okolí i k přírodě.

 

Vedeme žáky k prožívání především kladných stránek citového života, významu kladných citů v kolektivu a pozitivnímu vztahu k okolí. Učíme je orientovat se v sobě, svých emocích, prožívat je a vyjadřovat je a zvládat negativní city. Připravujeme je na obtížné období dopívání. Vedeme je k oceňování a prožívání kulturních děl, kultivujeme vztahy k lidem zvířatům a přírodě, vychováváme k morálce a oceňování morálních hodnot a postojů 

 

 

 

7.      Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

 

 Organizujeme vhodný denní režim, vychováváme nejen k rozvoji intelektuálnímu a citovému, ale také k rozvoji fyzických sil a k radosti z pohybu. Učíme žáky zdravému životnímu stylu – rovnováze mezi duševní a fyzickou aktivitou, zdravému stravování a prevenci civilizačních chorob. Vychováváme ke správných hygienickým návykům. Snažíme se, aby prostředí školy bylo estetické a bezpečné. Staráme se o zdravé sociální prostředí. Zařazujeme relaxační prvky do výuky, vychováváme k odmítání návykových látek. Kultivujeme vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli i směrem k rodičům i veřejnosti. 

 

 

8.      Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

 

Vedeme žáky k úctě a toleranci k druhým i k sobě samému. Učíme je demokratickým principům v životě školy i v jejich osobním životě. Vychováváme k solidaritě se slabšími a trpícími a k odmítání závadových postojů, chování a jevů. Integrujeme žáky s výukovými poruchami, poruchami chování apod. a učíme žáky žít pohromadě. Učíme je pohledu na svět z globálního hlediska a k pochopení jiných kulturních a náboženských hodnot. Vyhledáváme možnosti porovnávání s jinými kulturami. Integrujeme žáky jiných národností. Vedeme žáky k úctě k seniorům a ohleduplnosti k lidem postiženým či nemocným.

 

 

9.      Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

 

Pomáháme žákům naučit se hodnotit sebe a svoje výkony a rozvíjet se v rámci svých individuálních možností) a přitom neztratit pozitivní náhled na svoje schopnost (Let Me Learn). Posilujeme jejich integritu. Vedeme je k realistickým představám při výběru dalšího studia a budoucího povolání. Rozvíjíme jejich pracovní a volní návyky, nabízíme jim zájmovou činnost, aby si mohli rozvíjet svoje vlohy a nadání. 

 

Co je Let Me Learn Process ®?

 

Let Me Learn Process je pokročilý systém učení se, který je využívá autentické teorie učení (Interaktivní model učení – Johnston, 1997), specifického slovníku termínů, důsledného výzkumného přístupu a série modelů pro zavedení LML Procesu do reálného kontextu vzdělávání od základní školy až po vzdělávání dospělých. Lze jej s úspěchem aplikovat nejen ve škole, ale i ve sféře obchodu, společnosti, vzdělávání mladistvých, rozvoje lidských zdrojů a kariérního růstu.

 

LML Proces pomáhá učitelům vytvořit takové vzdělávací prostředí, které plně respektuje různé procesy učení.

 

Zároveň podporuje i povědomí ostatních o jejich myšlenkových procesech, s jejichž pomocí si vytvářejí takové strategie, které jim umožní ovládat vlastní učení. Základní premisou LML Procesu je, že pochopením, jak funguje naše mysl (vztah mozek – myšlení), bude každému umožněno ovládat vlastní procesy učit se. Prostřednictvím LML Procesu získají učitelé, žáci a studenti i jejich rodiče možnost spolupracovat a získat každý maximum ze své zkušenosti v průběhu učení.

 

Let Me Learn Proces začíná použitím LCI (Learning Connections Inventory),

mezinárodně uznaným nástrojem - dotazníkem, který zachycuje čtyři interaktivní procesy učení a určuje míru jejich kombinace u každého jednotlivce: Sequence (po krocích, plánování), Precision (přesnost, detailnost), Technical Reasoning (technické zdůvodnění, uplatnění v reálném světě) a Confluence (vlastní nápady, ochota riskovat).

Jak se projevuje kombinace vzorců ve školní praxi?

při zpracování informací...

 

S – třídí a sumarizuje informace

P – shromažďuje informace, analyzuje je a ptá se

T – hledá jejich praktické využití, vyhazuje informace, které nemají smysl

C – probírá informace z unikátní perspektivy

 

v oblasti autonomie...

 

S – vytváří si svůj vlastní systém ukládání a zpětné vyvolávání informací

P – soustřeďuje svoje vlastní informace, vyhledává je, ověřuje si je a kontroluje jejich správnost

T – má svůj vlastní způsob zpracování informací – analyzuje to, co je dáno, postupuje metodou pokusu a omylu a prostě udělá to, co je třeba

C – používá své vlastní nápady, řídí se svou představivostí, touží po tom, dělat věci jinak, nikdy si předem nic nevyzkouší

 

při praktických činnostech...

 

S – znamená to cokoliv, co je jiné než papír a tužka, třeba sledování videa s následnou diskusí, která je vlastně odpovídáním na sadu otázek, nebo třeba „hon za pokladem“ – opět splnění úkolu vyžaduje umístění věcí na určité místo podle seznamu

P – znamená čtení původních pramenů – např. deníků a dopisů, ne encyklopedií. Znamená to jít do muzea a tam na místě vyhledat informace. Znamená to surfovat na internetu a vyhledávat informace. Znamená to laboratorní práci, která vyžaduje přesné měření a zapisování výsledků.

T – znamená to používat technické vybavení nebo stavět něco. Znamená to stavět něco a navrhnout mechanismus, jak se bude výsledný produkt měnit v průběhu stavění.

C – znamená to zahrát scénku, udělat výtvarný projekt, vytváření návrhů, malování, sochaření.

 

Co budou jednotliví žáci požadovat od učitele?

 

a) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci S, budou chtít, aby jim učitel:

 

- opakoval pokyny

- ukázal příklad, který by si mohli prohlédnout nebo přečíst

- dal dost času na vytvoření osnovy

- dal víc času na zpracování úkolu

- dal ještě další čas na opakovanou kontrolu a na opravu chyb, které třeba najdou

- dal čas na přepsání práce na čisto

 

b) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci P, budou chtít, aby jim učitel:

 

- dal čas na kontrolu správnosti zaznamenaných informací a na kontrolu správnosti zapsaných jmen a názvů

- dal čas na vyhledání dodatečných informací, které potvrdí správnost a úplnost informací, které třída dostala

- potvrdil, že to, co slyšeli a zapsali si, je opravdu správné

- vysvětlit fakta, data a události jako důkaz znalosti a jako prostředek poskytnutí kontextu a toho, že informace je relevantní

 

c) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci T, budou chtít, aby jim učitel:

 

- dovolil pracovat samostatně bez kontroly

- dovolil zkusit i jinou formu projektu vedle psaní a testování

- dovolil předvést jejich dovednosti formou projektů a vytvořených předmětů

- dovolil být vedoucím skupiny při skupinové práci

- dovolil použít při plnění úkolu jejich mechanické schopnosti

 

d) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci C, budou chtít, aby je učitel:

 

- nechal začít hned pracovat a dovolil jim ptát se na postup později

- nechal plnit úkol osobitým způsobem – jinak než ostatní

- nekritizoval odstrašujícím způsobem za jejich nápady

- nechal začít několikrát znovu a jinak

- včas a často upozornil na jiný přístup k plnění úkolu

- nechal předvést veřejně originální scénku, projev nebo divadlo

 

 

Rady a strategie pro učitele použitelné při výuce

 

S

P

T

C

 

 

 

·         Ujistěte se, že všechny pokyny byly vysvětleny jasně krok za krokem.

 

·         Poskytněte model nebo příklad.

 

·         Očekávejte, že budete muset pokyny opakovat vícekrát.

 

·         Poskytněte žákům dost času na vyplnění formulářů.

 

·         V průběhu činnosti neměňte pokyny.

 

·         Pokud to lze, poskytněte osnovu toho, co mají žáci zvládnout.

 

·         Pokud řadíte jednotlivé body postupně, očíslujte je.

 

·         Ujistěte se, že pokyny obsahují detailní informace.

 

·         Poskytněte reference na další zdroje, kde lze najít další podrobnosti.

 

·         Předpokládejte požadavky na detailní informace o pokynech.

 

·         Předpokládejte požadavky na detailní vysvětlení konceptu, postupů apod.

 

·         Očekávejte, že uvidíte žáky, kteří si budou detailně zapisovat vše, co v průběhu hodiny řeknete.

 

·         Očekávejte, že budete muset udržet v rovnováze povinnost shromáždit informace a požadavek dokončit úkol v termínu.

 

·         Ujistěte se, že žák/yně chápe, jaké důsledky pro skutečný život bude mít, jestliže nebude následovat rady pro plnění úkolů.

 

·         Pokud je to možné, předveďte praktické využití poskytovaných materiálů.

 

·         Poskytněte příležitosti pro učení se praktickým způsobem („hands-on“) a řešením problémů a pro hodnocení těchto činností.

 

·         Předpokládejte, že někteří žáci si budou svoji cestu ke kariéře najít metodou pokusu a omylu.

 

·         Předpokládejte, že někteří žáci si budou dělat minimální poznámky a budou potřebovat radu a vedení k tomu, aby splnili vaše očekávání pro splnění požadované formy zpracování na papíře.

 

·         Předpokládejte, že někteří žáci nebudou číst pokyny či postupovat podle nich; pomozte jim pochopit, kdy mají možnost volby a kdy je to pro ně povinné.

 

·         Ujistěte se, že žáci budou hodnoceni i za to, že riskovali.

 

·         Pochopte, že někteří žáci získají tím, že budou chybovat.

 

·         Diskutujte o možných způsobech plnění zadaných úkolů.

 

·         Předpokládejte, že někteří žáci budou mít potíže s úkoly, které se opakují.

 

·         Předpokládejte, že někteří žáci budou mít spoustu nápadů a budou mít širší záběr pohledu, ale budou vnímáni jako kdyby měli problémy s dokončením zdlouhavých částí následných úkolů a s dodržením termínů.

 

 

 

 

RADY A STRATEGIE PRO ŽÁKY

 

Nastane určitě situace, kdy žák bude nucen použít přijaté, tj. nepřirozené schéma učení se – takové, které není jeho preferovaným schématem učení se. Dokonce mu může být zcela cizí. Jde o situace, kdy žák bude nucen použít takové schéma, kterému se nejen vyhýbá, ale o kterém ani neví, jak ho použít.

 

            V takovém případě by měli být žák i učitel připraveni promluvit si o tom, jaké obecné strategie může žák použít jako návod ke splnění úkolu. Je to stěžejní bod, jak uvést LCI v život a jak podpořit žáka v jeho procesu učení. To může trvat dlouho a právě překonávání překážek na cestě k tomuto bodu může mít dlouhodobý pozitivní vliv na vůli žáka učit se. Snaha, která je zaměřená a správně vedená ke splnění úkolu může mít opravdový vliv na pozitivní zkušenost z procesu učení. Pokud se na to nedbá, může to vést naopak k negativní žákově zkušenosti. Následující sada strategií je určitým návodem k použití. Učitel a žák budou muset určit, která bude nejlépe fungovat v dané situaci.

 

            Pokud se vyhýbáš postupným krokům, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně pracoval na jednom úkolu po druhém.

 

 • Nezačínej plnit úkol, dokud nevíš, co se od tebe očekává. Urči si zaměření nebo hlavní bod úkolu a toho se drž.
 • Mysli na to, že každý úkol má začátek, střed a konec. Potom postupuj podle toho a kontroluj postup v každém z těchto tří bodů.
 • Rozvrhni si svůj školní den a čas po škole tak, abys splnil/a práci, která se od tebe očekává.
 • Plánuj vždy, když je to možné. Plánuj si, jak uděláš úkol, co chceš psát, jak chceš odpovídat na otázky a jaké jsou tvoje klíčové myšlenky; potom teprve začni na úkolu pracovat.
 • Nech si dostatek času na dokončení a kontrolu odpovědí v úkolu nebo v testu.

 

 

Pokud se vyhýbáš přesnému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým.

 

 • Nevěř své paměti; zapisuj si časy, události a termíny.
 • Uč se tím, že si budeš procvičovat odpovědi na otázky tím, že budeš využívat data a události.
 • Používej raději procesy eliminace a dedukce než hádání odpovědí.
 • Ukládej si staré úkoly a testy pro použití v budoucnu.
 • Piš si na zvláštní papír otázky, na které se chceš učitele zeptat, stejně jako si piš poznámky.
 • Využívej otázky spolužáků k získání pochopení toho, proč jsou jisté informace důležité a jak jednotlivé informace spolu souvisejí.

 

 

Pokud se vyhýbáš technickému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým.

 

 • Analyzuj, proč věci fungují tak, jak fungují.
 • Rozebírej jednoduché věci a dívej se, co je uvnitř.
 • Plánuj si své dny a týdny tak, abys měl čas na tělesný pohyb.
 • Urči si čas, kdy budeš sám dělat to, co tě nejvíc baví.
 • Zůstaň soustředěný/á na úkol, na kterém pracuješ.

 

 

Pokud se vyhýbáš osobitému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým.

 

 • Nerozčiluj se nad chybami; ber je jako stupeň ke splnění úkolu.
 • Najdi si názor někoho jiného, který podpoří tvůj vlastní názor.
 • Když dostaneš úkol, prober si různé možnosti, jak ho splnit.
 • Mluv s ostatními, abys získal nějaké nápady, které si potom přizpůsobíš sobě.
 • Neváhej začít plnit úkol, i když ti chybí informace nebo čas; opravy se dají udělat později.
 • Zkus některé malé úkoly plnit tvořivě – až to zkusíš, budeš se cítit lépe při riskování i ve větších úkolech.

 

 

DĚTI – když používám daný vzorec jako první …

 

 

Jak myslím…

Co dělám…

Jak se cítím…

Co říkám…

Sequential

·         Přemýšlím o tom, co po mně učitelka chce.

·         Myslím na to, jak postupovat podle instrukcí.

·         Vytvářím si seznamy.

·         Organizuji věci.

·         Nejdřív plánuji, pak dělám.

·         Potřebuji, aby vše bylo upravené a uspořádané.

·         Vadí mi, když se mění pokyny.

·         Vadí mi, když musím spěchat.

·         Mohl/a bych vidět nějaký příklad?

·         Můžete zopakovat pokyny?

·         Potřebuji víc času!

Precise

·         Přemýšlím o tom, co už vím.

·         Pořád se na něco ptám.

·         Vždycky chci vědět ještě něco víc.

·         Když někomu něco vysvětluji, trvá mi to dlouho, protože uvádím mnoho detailů.

·         Vyhledávám v knihám potvrzení toho, že mám pravdu.

·         Cítím uspokojení, když mám pravdu.

·         Jsem rád, když mi někdo řekne, že mám pravdu.

·         Rád vím víc než ostatní.

·         Víš, že …?

·         Proč …?

·         Vlastně …

Technical

·         Myslím si: „Proč je důležité tohle vědět?“

·         Ptám se sám sebe: „Kdy tohle použiji?“

·         Přemýšlím o tom, které nástroje budu potřebovat ke splnění úkolu.

·         Sahám na věci, jen abych měl/a co dělat s rukama.

·         Stavím, vyrábím nebo rozebírám věci.

·         Mám rád, když vím, jak věci fungují.

·         Cítím se dobře, když na projektu mohu pracovat sám.

·         Nerad o něčem píšu, radši to jednotlivci vysvětlím ústně.

 

·         To můžu udělat sám.

·         Jak se tohle připevní?

·         Musím pracovat ve skupině?

Confluent

·         Přemýšlím o věcech úplně jinak než ostatní.

·         Mám v každé chvíli pořád plno nápadů.

·         Nejdřív začnu na úkolu pracovat – teprve potom se ptám, jak mám postupovat.

·         Vytvářím věci za pochodu.

·         Rád zkouším něco nového.

·         Jsem rád, když se odlišuji od ostatních.

·         Nerad dělám věci pouze jedním způsobem.

·         Mám nápad…

·         Mám ještě jeden nápad…

 

SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY                                                               PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ

TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ                                                        CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ


 

DĚTI – když se danému vzorci vyhýbám

 

 

Jak myslím…

Co dělám…

Jak se cítím…

Co říkám…

Sequential

·         Tyto pokyny nedávají žádný smysl!

·         To už jsem dělal/a. Proč to mám dělat znovu?

·         Proč se do toho nemůžeme rovnou pustit?

·         Ignoruji pokyny.

·         Mám nerad/a procvičování.

·         Některé kroky přeskakuji.

·         Nikomu neukazuji, co jsem udělal/a ani nevysvětluji, jak jsem přišel/přišla k odpovědi.

·         Jsem uvězněný/á v myšlenkách někoho jiného!

·         Jsem nervózní!

·         Jsem svázaný/á!

·         Musím to dělat znovu?

·         Proč to musím dělat podle pokynů?

·         Záleží na tom, co udělám první?

Precise

·         Musím to všechno číst?

·         Jak si to všechno mám zapamatovat?

·         Koho to všechno zajímá?

·         Nemám žádnou odpověď.

·         Nediskutuji.

·         Vyhýbám se čtení z učebnic.

·         Dělám si jen několik poznámek.

·         Příliš mnoho podrobností je na mě moc.

·         Mám strach, že vypadám jako hlupák.

·         Rozčiluje mě, že nemám „tu správnou odpověď“!

·         Nečekejte, že si budu pamatovat data a jména!

·         Přestaňte se mě pořád na něco ptát!

·         Vadí to?

·         Nejsem hloupý/á!

Technical

·         Proč by mě mělo zajímat, jak to funguje?

·         Někdo mi musí pomoct to zjistit!

·         Proč musím něco dělat; proč o tom nemůžu jen mluvit nebo psát?

·         Vyhýbám se používání jakýchkoliv nástrojů.

·         O projektu mluvím místo toho, abych něco dělal.

·         Spoléhám se na to, že mě pokyny dovedou k cíli.

·         Cítím se nešikovný.

·         Mám strach, že ten předmět / nástroj / přístroj rozbiji.

·         Nástroje nejsou nic pro mne.

·         Nezajímá mě, jak to funguje; chci jen, aby to fungovalo.

·         Ze zjišťování, jak něco funguje, mě bolí hlava.

Confluent

·         Co chcete, abych udělal/a?!?

·         Co myslíte tím „představ si“?

·         Zastavím a počkám a budu doufat, že uvidím příklad toho, co mám dělat.

·         Jsem nejistý/á.

·         Už žádné změny nebo překvapení, prosím!

·         To je ale hloupost. Když to udělám, budu vypadat jako hlupák!?

·         To je příliš odlišné!

 

SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY                                                               PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ

TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ                                                        CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ


 

STRATEGIE K POSÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ

 

S

P

T

C

- pečlivě si přečti pokyny

 

- postupně si označuj jednotlivé kroky

 

- hledej slova, která se používají pro uspořádání a organizování

 

- dvakrát si zkontroluj úplnost své práce

 

- ujisti se, že postupuješ podle klíčových pokynů krok po kroku

 

- ujisti se, že nezačneš pracovat dříve, než budeš mít všechny pokyny nebo pokud budeš mít dovoleno pracovat jiným způsobem

 

- pracuj na jednom projektu od začátku do konce

 

- rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá S v případě potřeby

- dej si čas a projdi si všechny informace

 

- přečti si nadpisy, abys věděl, kde získáš informace

 

- nevěř své paměti, napiš si to!

 

- hledej slova, která označují fakta a detaily

 

- odpovídej na otázky alespoň dvěma celými větami

 

- dvakrát si zkontroluj správnost své práce

 

- kdykoli je to možné, ptej se na věci, o nichž si nejsi jistý/á

 

- rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá P v případě potřeby

- buď ochoten/na ukázat ostatním, co víš, prostřednictvím demonstrace nebo tím, že něco postavíš

 

- používej jakékoliv dostupné nástroje, abys ukázal/a, co víš

 

- připomeň si, že se můžeš učit ze zkušenosti, tak pozoruj a vnímej zkušenosti tak, jak se objevují

 

- rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá T v případě potřeby

 

- hledej slova, která tě vyzývají, abys něco postavil/a nebo vytvořil/a

 

- přemýšlej o tom, jak by se to dalo využít v běžném životě

 

- vydrž u úkolu, dokud to nezačne fungovat

- mysli na něco neobvyklého z běžného života a potom to rozveď ve své představivosti

 

- buď ochotný/á podstoupit malá rizika s novými nápady

 

- buď ochoten/na připravit s ostatními scénku, která ukáže, co víš

 

- věnuj čas tomu, abys přemýšlel/a, jak se dá úkol splnit jedinečným nebo jiným způsobem

 

- ptej se ostatních na jejich nápady, abys mohl začít

 

- buď ochoten/na učit se tvůrčím, zábavným a zajímavým způsobem

 

-  rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá C v případě potřeby

 

- snaž se vytvářet si spojitosti, abys viděl větší obrázek

 

 

 


 

STRATEGIE K POTLAČENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ

 

S

P

T

C

- když ti nejsou pokyny jasné, vzpomeň si na podobný úkol, který jsi dřív řešil/a, a vytvoř si vlastní postup

 

- promysli si pořádně jednotlivé kroky, než se zeptáš, co máš dělat

 

- když se plán změní, zhluboka se nadechni a přijmi risk, že na chvíli ztratíš kontrolu nad situací

 

- když je daný časový limit, nepanikař a označ si hvězdičkou nejdůležitější oblasti, které si musíš dvakrát zkontrolovat

 

- pamatuj si, že ne každý má stejný plán jako ty

 

- počkej a dej také ostatním čas na odpověď

 

- nestresuj se, když výsledná práce nevypadá úplně stejně jako příklad

 

- nejdřív odpověz na otázku a zbude-li čas, doplň detaily

 

- pamatuj, že ne každý komunikuje pomocí slov

 

- promysli si otázku dřív, než se zeptáš. Někdy znáš odpověď (věř si).

 

- nezdržuj se příliš nad chybami. Oprav je a jdi dál.

 

- pamatuj, že existují situace, kdy nemusíš dokazovat, že máš pravdu

 

- snaž se při sdělování informací ať už ústně nebo písemně postupovat podle priorit

 

 

- dělej si krátké přestávky na odpočinek a zůstaň motivován/a

 

- pamatuj, že můžeš komunikovat s pomocí slov

 

- uvědom si, že když spolupracuješ s ostatními, mohou tě také něco naučit

 

- snaž se při plnění úkolu dostat dál, než že ho budeš dlouhou dobu v duchu rozebírat

 

- uvědom si, že máš něco, co se od tebe mohou naučit ostatní

 

- když to nezačne fungovat a existuje časový limit, požádej o pomoc

 

- mysli na to, že ne všechno má nějaký smysl nebo to musí fungovat

- pamatuj, že ne každý má rád změnu

 

- nenech se odradit tím, že tvoje nápady nejsou využity

 

- ujisti se, že směřuješ k cíli úkolu a když si nejsi jistý/á, zeptej se

 

- pracuj a nečekej na poslední chvíli. Tím získáš čas na opravy a dovolí ti to splnit celý úkol.

 

- dovol ostatním, aby sdělili svůj názor

 

- pamatuj, že ostatní možná potřebují pomoc, aby „viděli“ tvoje nápady a jejich spojení s úkolem

 

-  drž se úkolu a nenech své myšlenky, aby se toulaly

 

- pamatuj si, že dřív, než něco vyjádříš, měl/a by sis to vyzkoušet na nečisto

 

 

 

 

 

 

 

 

K cílům povedeme žáky postupným budováním klíčových kompetencí a stanovováním dílčích cílů uvnitř jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 

 

 

 

 

3.3 Rozvoj klíčových kompetencí

V tomto procesu žáci rozvíjejí klíčové kompetence např. následujícími způsoby.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence

1. KOMPETENCE K UČENÍ 

Žáci pracují s textem, vyhledávají informace.                                        Hledají a používají různé zdroje informací.                                                    Sebehodnotí svoje výkony. Jsou podněcováni k tvořivosti a iniciativě, žáci vedou některé aktivity samostatně. Žáci znají svůj styl učení a vědí, jak se mají vzhledem ke svým schopnostem učit. (Let me                                                                     Learn.) Dobrovolně se účastní soutěží a olympiád.                    Vystavujeme zdařilé práce – vzory.Vedeme žáky k samostatnosti a pochopení, že učení probíhá stále a všude, ne jen ve škole. Snažíme se podnítit zájem žáků zajímavými úkoly.Zařazujeme praktická cvičení ze života.Znovu a znovu motivujeme.

 

2. KOMPETENCE  K ŘEŠENÍ  PROBLÉMU                             

Předkládáme žákům problémové úlohy ze života. Učí se k řešení problémů využívat médií a dalších zdrojů. Používáme prvky projektového vyučování. Žáci řeší svoje problémy ve školním časopise a parlamentu. Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Výchovné problémy projednáváme se spoluúčastní žáka, jehož se týkají. Snažíme se roli učitele změnit tak, aby se stal rádcem, konzultantem, a ne přímým vedoucím vých. vzděl. procesu. Máme zaveden systém třídnických hodin.

 

3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

Vedeme žáky k vhodné a účinné komunikaci s dospělými a spolužáky, učíme je naslouchat a argumentovat.Vedeme školní časopis. Podporujeme komunikaci s jinými školami i v zahraničí. Tvoříme příjemné a nekonfliktní prostředí ve třídách – i za pomoci odborníků. Podporujeme dopisování. Ve škole je zajištěn snadný kontakt žák – učitel, rodič-učitel. Žák ví, že se může zeptat na věci, kterým nerozumí, a to nejen v oblasti učení, ale i při hodnocení či organizaci práce. Zaměřujeme se na cizojazyčnou komunikaci v obou zvolených cizích jazycích.

 

4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A  PERSONÁLNÍ                                                                  

Používáme párovou i skupinovou práci, skupiny a páry měníme, zdůrazňujeme vzájemnou pomoc a spolupráci. Učíme žáky měnit role ve skupině. Společně stanovujeme normy chování a dodržujeme je. Učíme je odmítat nevhodné chování. Vedeme je ke  

zdvořilosti. Vedeme je k sebehodnocení a úctě k vlastní osobě, osobnímu rozvoji. (Let me Learn). 

 

5. KOMPETENCE OBČANSKÉ                    

Vedeme k dodržování stanovených pravidel a k toleranci rozdílů. Snažíme se vést žáky k prožitkům a sdílení kulturních hodnot, vedeme je k ochraně životního prostředí (třídíme odpad). Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Snažíme se, aby podle svého věku dokázali převzít zodpovědnost za svoje  činy.  

 

6. KOMPETENCE PRACOVNÍ                            

Vedeme žáky ke správným prac. návykům nejen v oblasti Svět práce.  V centru naší pozornosti je žákova správná a realisticky navržená profesní orientace. Zařazujeme exkurze, konáme besedy.

Nabízíme celou řadu kroužků, kde žáci mohou experimentovat se svými zájmy. Připravujeme pro žáky závěrečné zkoušky, a tím je vedeme ke zvládání větší zátěže a budujeme jejich schopnosti na zkoušky se připravovat a zvládat větší zátěž.

 

 

                                   

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Každý diagnostikovaný žák má právo na individuální podporu ve formě PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Plán takovéto podpory je rozdělen do 5 stupňů, stupeň jedna je zcela v kompetenci školy, od 2. do 5. stupně škola spolupracuje se ŠPZ a postupuje podle jejich návrhu. O individuální podporu musí požádat zákonný zástupce žáka.

V případě nutnosti upravíme žákovi výstupy podle platné legislativy. IVP nebo PLPP tvoří pověřený učitel.

Podpůrná opatření prvního stupně

Podmínky k zajištění podpůrných opatření

Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení

Normovaná finanční náročnost

Forma vzdělávání

Východiska pro poskytování podpůrných opatření

Příklady podpůrných opatření v prvním stupni

1. Metody výuky

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

3. Organizace výuky

4. Hodnocení

5. Intervence školy

5.1 Přímá podpora

5.2 Plán pedagogické podpory

5.3 Metodická podpora

5.5 Navrhovatel a koordinátor opatření

6. Pomůcky

3.2 Podpůrná opatření druhého stupně

Podmínky k zajištění podpůrných opatření

Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení

Normovaná finanční náročnost

Forma vzdělávání

Východiska pro poskytování podpůrných opatření

Podpůrná opatření druhého stupně

1. Metody výuky

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

3. Organizace výuky (A ve škole, B ve školském zařízení)

4. Individuální vzdělávací plán

5. Hodnocení

6. Intervence

Pedagogická intervence ve škole

Pedagogická intervence ve školském zařízení

Předmět speciálně pedagogické péče ve škole

Metodická podpora školského poradenského zařízení ve škole nebo školském zařízení

7. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Přijímání ke vzdělání

Ukončování vzdělání

8. Prodloužení délky vzdělávání

9. Pomůcky

Podpůrná opatření třetího stupně

1. Metody výuky

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

3. Organizace výuky (A ve škole, B ve školském zařízení)

4. Individuální vzdělávací plán

5. Personální podpora

Asistent pedagoga ve škole

Asistent pedagoga ve školském zařízení

Další pedagogický pracovník

Školní psycholog/školní speciální pedagog

6. Hodnocení

7. Intervence

Předmět speciálně pedagogické péče ve škole

Pedagogická intervence ve škole

Pedagogická intervence ve školském zařízení

Metodická podpora školského poradenského zařízení ve škole nebo školském zařízení

8. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Úprava podmínek přijímání ke vzdělání

Úprava podmínek dalšího ukončování vzdělání

9. Prodloužení délky vzdělávání

10. Pomůcky

 

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

·         uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;

·         všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;

·         při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost2);

·         při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám3);

·         v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin4);

·         pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků5);

·         formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

·         spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);

·         spolupráci s ostatními školami.

·         Pro třetí stupeň budeme upravovat výstupy školního vzdělávacího plánu podle následujícího dokumentu a vzhledem k aktuálním potřebám žáků, kteří budou úpravy potřebovat.

      Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah) tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 
   K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP, které umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením)3) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.
   Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory.   K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v RVP. Na doporučení ŠPZ je vhodná i speciálně pedagogická) a pedagogická intervence6). Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.
   Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 
   Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  Mimořádně nadaným žákem se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. rozumí žák, jehož nadání dosahuje mimořádné úrovně..

Při vzdělávání takových žáků  vytváříme  podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti   Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu. Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. 
   Pro nadané dítě škola individuálně vytvoří:

·         pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;

·         pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka.

Dále může stanovit:

·         zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;

·         pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);

·         specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:

o    předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 

o    vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;

o    specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;

o    účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;

o    občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;

o    obohacování vzdělávacího obsahu;

o    zadávání specifických úkolů, projektů;

o    příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;

o    nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.


Vzor PLPP a IVP:

 Plán pedagogické podpory (PLPP)

 

Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen „žák“)

Jméno a příjemní

Škola

Škola, město, ulice

Ročník

Ročník

Důvod k přistoupení sestavení PLPP

Zde zaznamenejte hlavní důvody, které vás vedou k rozhodnutí zpracovat u žáka PLPP.

Datum vyhotovení

Datum vyhotovení

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni

Datum plánovaného vyhodnocení

     

 

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav
ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)

Zde vypište obtíže žáka, které vás vedly ke zpracování PLPP. Více viz závorka výše.

 

 

II. Stanovení cílů PLPP

(cíle rozvoje žáka)

Zde uveďte, na základě výše uvedených faktů, jakých cílů u žáka chcete dosáhnout.

 

 

III. Podpůrná opatření ve škole

(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.)

a) Metody výuky

(specifikace úprav metod práce se žákem)

Zde uveďte metody, které budete při podpoře žáka uplatňovat, abyste dosáhli stanovených cílů.

 

b) Organizace výuky

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)

Zde uveďte, jaké budete využívat změny v organizaci výuky žáka, abyste dosáhli stanovených cílů.

 

c) Hodnocení žáka

 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria)

Zde uveďte, jak upravíte hodnocení pokroku, aby podporovalo a napomáhalo dosažení cílů stanovených tímto PLPP.

 

d) Pomůcky

(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.)

Zde uveďte, jaké pomůcky budete k naplnění cílů využívat.

 

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů

Zde uveďte, jaké požadavky máte na ostatní učitele, kteří vyučují žáka, aby bylo dosaženo stanovených cílů.

 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)

Zde uveďte, jak bude probíhat domácí příprava žáka, jak bude probíhat komunikace s rodinou, aby byla zajištěna realizace podpůrných opatření synergicky i v rámci domácí přípravy.

 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole -  vztahové problémy, postavení ve třídě;
v jakých činnostech, jakým způsobem)

Zde uveďte jiná podpůrná opatření.

 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne:

(Naplnění cílů PLPP)

Zde uveďte, jak se vám podařilo, s využitím stanovených kritérií, naplnit stanovené cíle, uveďte datum vyhodnocení.

 

 

Doporučení k odbornému vyšetření[1]

Ano                                                              ☐ Ne

PPP     ☐ SPC     ☐ SVP     ☐ jiné: jiné

 

Role

Jméno a příjmení

Podpis a datum

Třídní učitel

Jméno a příjmení třídního učitele

 

 

Učitel/é předmětu/ů

Jméno a příjmení učitele/ů

 

 

Pracovník ŠPP

Jméno a příjmení pracovníka ŠPP

 

 

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení zákonného zástupce

 

 

 

 

IVP

 

Jméno a příjmení žáka

Jméno a příjmení

Datum narození

Datum narození

Bydliště

Adresa bydliště

 

Škola

Škola, město, ulice

Ročník

Ročník

Školní rok

Školní rok

 

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP

 

Zde doplňte údaje, které jsou obsaženy v Doporučení (obdrží ho škola od školského poradenského zařízení (ŠPZ), tedy pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Kontaktní pracovník ŠPZ

Zde doplňte jméno kontaktního pracovníka ŠPZ (je zaznamenáno v Doporučení jako osoba, která Doporučení zpracovala).

Školská poradenská, zdravotnická a  jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka

Zde doplňte školská poradenská zařízení, např. PPP, SPC, zdravotnická zařízení, např. logopedická ambulance, psychiatrická ambulance, rehabilitace.

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:

Datum rozhodnutí ředitele/ky školy.

Zdůvodnění:

Zde doplňte popis vzdělávacích potřeb žáka, které vychází z Doporučení - z bodu I. Závěry vyšetření žáka podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole a z bodu II. Vyhodnocení Plánu pedagogické podpory (PLPP), např. individuální pracovní tempo, potíže s dodržováním pravidel, kolísání výkonnosti žáka.

 

Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP):

Zde doplňte priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka, které najdete výše v kolonce zdůvodnění, např. rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj schopnosti týmové spolupráce.

 

 

Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP:

Zde uveďte názvy vyučovacích předmětů, jejichž názvy jsou v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)

Metody výuky (pedagogické postupy)

Zde uveďte konkrétní metody výuky, které použijete pro naplnění cílů IVP, např. používání názornosti, hraní rolí, využívání manipulativních činností, práce s chybou.

Úpravy obsahu vzdělávání

Zde uveďte, do jaké míry a jak bude upraven obsah vzdělávání v dílčích oblastech v závislosti na bodu III. Doporučení Úpravy obsahu vzdělávání, např. náhrada vzdělávacího obsahu Cizího jazyka za vzdělávací obsah Českého jazyka a literatury.

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

Zde popište, k jakým očekávaným výstupům (OV) ŠVP bude vzdělávání žáka směřováno, které OV budou upraveny v závislosti na bodu III. Doporučení Úprava očekávaných výstupů vzdělávání. (Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty viz níže, poslední tabulka IVP).

Organizace výuky

Zde popište na základě bodu III. Doporučení Organizace výuky, úpravy v organizaci výuky ve školní třídě případně i mimo ni, např. snížení počtu vyučovacích hodin (nesmí být žádný předmět vynechán, ale může být nahrazen jiným), zařazení žáka do speciální skupiny na určitý předmět mimo kmenovou třídu, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče a realizace pedagogické intervence.

Způsob zadávání a plnění úkolů

Zde popište způsob zadávání úkolů tak, aby odpovídalo možnostem a schopnostem žáka, např. srozumitelné a stručné zadání činností, poskytnutí delšího časového úseku pro vypracování úkolu, kontrola porozumění zadanému úkolu.

Způsob ověřování vědomostí a dovedností

Zde uveďte, způsoby ověřování vědomostí a dovedností, přizpůsobené konkrétním dovednostem a schopnostem žáka, např. jasná a srozumitelná pravidla ověřování, při ověřování vědomostí respektování osobního tempa žáka.

Hodnocení žáka

Zde uveďte, v závislosti na bodu III. Doporučení Hodnocení žáka, způsob hodnocení vzdělávacích postupů a výsledků vzdělávání žáka, např. slovní hodnocení, hodnocení klasifikačním stupněm, kombinací obou způsobů.

Pomůcky a učební materiály

Zde uveďte přehled potřebných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic, pomůcek, softwarového a IT vybavení, které je uvedeno v bodě III. Doporučení Pomůcky (zde je popsána i forma pořízení pomůcek). Seznam je vhodné doplnit o učební pomůcky a pomůcky, kterými škola disponuje, např. obrázkové encyklopedie, výukové programy, deskové hry.

Podpůrná opatření jiného druhu

 

Zde uveďte, v závislosti na bodu IV. Doporučení Podpůrná opatření jiného druhu, např. respektování zdravotního stavu, postavení ve třídě, zohlednění vztahových problémů.

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník)

Zde uveďte spolupráci, např. se školním psychologem, speciálním pedagogem, osobním asistentem, zdravotnickým pracovníkem, tlumočníkem českého znakového jazyka.

Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání žáka

Zde uveďte seznam dalších subjektů, které se podílejí na vzdělávání žáka, např. školní družina, školní klub, středisko volného času.

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka

Zde popište způsob spolupráce se zákonnými zástupci žáka, především způsob komunikace, její četnost a požadavky na domácí přípravu (případně specifikujte způsob zadávání a plnění úkolů).

Dohoda mezi žákem a vyučujícím

Zde uveďte, zda byla či nebyla dohoda uzavřena, případně lze napsat datum podpisu dohody a příp. dohodu přiložit.

 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření

(Je-li potřeba specifikovat)

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

Název předmětu

Zde uveďte podrobný popis

 

Osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmení

Podpis

Třídní učitel/ka

Jméno a příjmení třídní učitelky/ třídního učitele

 

Vyučující

Vyučovací předmět

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Název

Jméno a příjmení vyučujícího

 

Školní poradenský pracovník

Jméno a příjmení ŠPP

 

Pracovník školského poradenského zařízení

Jméno a příjmení kontaktního pracovníka ŠPZ

 

Asistent pedagoga

Jméno a příjmení

 

Zákonný zástupce žáka

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka

 

Žák

Jméno a příjmení žáka

 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata

 

 

Průřezová témata zařazujeme do výuky takto:

 

1.      Osobnostní a sociální výchova

2.      Výchova demokratického občana

3.      Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4.      Multikulturní výchova

5.      Enviromentální výchova

6.      Mediální výchova

 

 

Projektové dny  zaměřujeme na průřezová témataminimálně jednou za dva roky:

        Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

         Obrana vlasti

         Ochrana člověka za mimořádných událostí

        Osobnostní a sociální výchova

        Výchova demokratického občan

         Multikulturní výchova

        Mediální výchova

         Enviromentální výchova

 

 

Kromě projektových dnů (které lze i podle aktuální situace zařadit i jindy) jsou průřezová témata řazena do jednotlivých předmětů podle následujících tabulek.

Pro žáky se speciálními potřebami lze upravit i obsah průřezových témat.

 

 

I. stupeň

 

Zařazení průřezových témat do ŠVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Osobnostní rozvoj

 

 

 

 

 

Rozvoj schopností poznávání

ČJ,M,Prv

ČJ,M,Prv

 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí

 

 

všechny př.

všechny př.

všechny př.

Seberegulace a sebeorganizace

 

 

 

 

 

Psychohygiena

 

 

 

 

 

Kreativita

 

 

výchovy

výchovy

výchovy

Sociální rozvoj

 

 

 

 

 

Poznávání lidí

Prv

Prv

Prv

 

 

Mezilidské vztahy

všechny př.

všechny př.

všechny př.

 

 

Komunikace

ČJ,Prv

ČJ, Prv

ČJ

ČJ

ČJ

Kooperace a kompetice

 

 

 

 

 

Morální rozvoj

 

 

 

 

 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

 

 

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

ČJ

ČJ

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického občana

 

 

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Občanská společnost a škola

 

 

 

Vlast.

 

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

Vlast.

 

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

Vlast.

 

Principy demokracie jako formy vlády

 

 

 

Vlast.

 

a způsobu rozhodování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Evropa a svět nás zajímá

 

 

AJ

VL

VL

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

VL

Jsme Evropané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova

 

 

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Kulturní diference

 

ČJ, Hv

Hv

Hv

Hv

Lidské vztahy

 

 

Prv

 

 

Etnický původ

AJ

AJ

AJ, Prv

AJ,Vl, Př

AJ,VL,Př

Multikulturalita

 

 

 

 

 

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova

 

 

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Ekosystémy

Prv

Prv

Prv

 

Základní podmínky života

 

 

 

Př, Vl

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

Prv

 

 

Vztah člověka k prostředí

 

 

Prv

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova

 

 

 

 

 

 

                           1. stupeň

 

 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

ČJ

ČJ

ČJ

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

ČJ

ČJ

ČJ

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

ČJ

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

 

Tvorba mediálního sdělení

 

 

Prv

AJ,Vl

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

ČJ


 

 

II. stupeń

Osobnostní a sociální výchova: integrovaná průřezová témata

 

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Rozvoj schopností poznávání

všechny předměty

všechny předměty

všechny předměty

všechny předměty

 

Sebepoznávání a sebepojetí

Německý jazyk

Tělesná výchova

občanská výchova

Německý jazyk

Tělesná výchova

Anglický jazyk

Člověk a ochrana zdraví

Francouzský jazyk

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Občanská výchova

Německý jazyk

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

 

Seberegulace a sebeorganizace

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Cizí jazyky

Dějepis

občanská výchova

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Cizí jazyky

 

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Cizí jazyky

Občanská výchova

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Cizí jazyky

Občanská výchova

Člověk a svět práce

 

Psychohygiena

Tělesná výchova

Cizí jazyky

Občanská výchova

 

Tělesná výchova

Cizí jazyky

Tělesná výchova

Cizí jazyky

Člověk a zdraví

Hudební výchova

Výchova k občanství

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Cizí jazyky

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Občanská výchova

 

 

Kreativita

Matematika

Český jazyk

Cizí jazyky

Výtvarná výchova

Zeměpis

Dějepis

Matematika

Český jazyk

Cizí jazyky

Výtvarná výchova

Zeměpis

Dějepis

Matematika

Český jazyk

Cizí jazyky

Výtvarná výchova

Zeměpis

Dějepis

Člověk a příroda

Matematika

Český jazyk

Cizí jazyky

Výtvarná výchova

Zeměpis

Dějepis

Člověk a příroda

 

Poznávání lidí

Český jazyk

Cizí jazyky

Hudební výchova

Občanská výchova

 

Český jazyk

Cizí jazyky

Hudební výchova

Český jazyk

Cizí jazyky

Hudební výchova

Člověk a příroda

Český jazyk

Cizí jazyky

Hudební výchova

Člověk a příroda

 

Mezilidské vztahy

Matematika

Hudební výchova

Cizí jazyky

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Cizí jazyky

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Cizí jazyky

Český jazyk

Člověk a příroda

Výchova k občanství

Matematika

Hudební výchova

Cizí jazyky

Český jazyk

Člověk a příroda

Občanská výchova

 

Komunikace

Cizí jazyky

Český jazyk

Cizí jazyky

Český jazyk

Cizí jazyky

Český jazyk

Hudební výchova

Cizí jazyky

Český jazyk

Hudební výchova

Kooperace a kompetice

všechny předměty

všechny předměty

všechny předměty

všechny předměty

Řešení problémů a rozhodování

Výchova k občanství

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Výchova k občanství

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Výchova k občanství

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Dějepis

Hudební výchova

Anglický jazyk

Výchova k občanství

Matematika

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Dějepis

Hudební výchova

Anglický jazyk

Hodnoty, postaje, praktická etika

Český jazyk

Občanská výchova

 

Český jazyk

Občanská výchova

 

Český jazyk

Občanská výchova

 

Český jazyk

Občanská výchova

 

 

Žákovský parlament

 

 

Výchova demokratického občana: integrovaná průřezová témata

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Občanská společnost a škola

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Výchova k občanství

 

Občan, občanská společnost a stát

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Dějepis

Výchova k občanství

Dějepis

 

Formy participace občanů v politickém životě

 

Občanská výchova

 

Výchova k občanství

Výchova k občanství

Dějepis

Výchova k občanství

Dějepis

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Dějepis

Dějepis

Občanská výchova

 

Výchova k občanství

Dějepis

Výchova k občanství

Dějepis

 

 

Projekty: humanitární sbírky, adopce na dálku, žákovský parlament

 

 

Výchova k myšlení v evropských souvislostech

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Evropa a svět nás zajímá

Cizí jazyky

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Cizí jazyky

Občanská výchova

 

 Cizí jazyky

Člověk a příroda

Cizí jazyky

Člověk a příroda

Občanská výchova

 

 

Objevujeme Evropu a svět

Cizí jazyky

Hudební výchova

Dějepis

Informatika

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Člověk a příroda

Cizí jazyky

Člověk a příroda

Jsme Evropané

Cizí jazyky

Hudební výchova

dějepis

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Člověk a příroda

Výchova k občanství

Cizí jazyky

Člověk a příroda

Výchova k občanství

Projekty: zájezdy do cizích zemí

 

 

Multikulturní výchova: integrace průřezových témat

 

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Kulturní diference

Hudební výchova

Dějepis

Cizí jazyky

Tělesná výchova

Hudební výchova

Dějepis

Cizí jazyky

Tělesná výchova

Hudební výchova

Dějepis

Cizí jazyky

Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Hudební výchova

Dějepis

Cizí jazyky

Tělesná výchova

 

Lidské vztahy

Český jazyk

Hudební výchova

Český jazyk

Dějepis

Občanská výchova

 

Dějepis

Člověk a zdraví

Výchova k občanství Výtvarná výchova

Francouzský jazyk

Dějepis

Výchova k občanství Výtvarná výchova

Francouzský jazyk

Etnický původ

Výchova k občanství

Tělesná výchova

Dějepis

Výchova k občanství

Tělesná výchova

Dějepis

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Dějepis

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Dějepis

Občanská výchova

 

Multikulturalita

Cizí jazyky

Český jazyk

Občanská výchova

 

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Dějepis

Český  jazyk

Zeměpis

Princip sociálního smíru a solidarity

Občanská výchova

 

Občanská výchova

 

Výchova k občanství

Dějepis

Anglický jazyk

Výchova k občanství

Dějepis

Zeměpis

 

 

Enviromentální výchova – integrované zařazení průřezových témat

 

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Ekosystémy

Člověk a příroda

Pěstitelství

Výchova k občanství

Německý jazyk

Výchova k občanství

Člověk a příroda

Dějepis

Německý jazyk

Anglický jazyk

Člověk a příroda

Člověk a příroda

 

Základní podmínky života

Člověk a příroda

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Člověk a příroda

Výtvarná výchova

Člověk a příroda

Výtvarná výchova

Člověk a příroda

Výtvarná výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Člověk a příroda

Pěstitelství

Výtvarná

výchova

Hudební výchova

Člověk a příroda

Hudební výchova

Občanská výchova

 

Člověk a příroda

Hudební výchova

Člověk a příroda

Hudební výchova

Anglický jazyk

Vztah člověka k prostředí

Člověk a příroda

Pěstitelství

Člověk a příroda

Občanská výchova

 

Člověk a příroda

Člověk a příroda

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý projekt: sběr starého papíru (10 x ročně celá škola), separace odpadu

Kompostér

Sledování počasí školní meteorologickou stanicí a zveřejňování výsledků na internetu

Solární panel

 

 

Mediální výchova: Integrace průřezových témat do jednotlivých předmětů

 

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Kritické myšlení a vnímání mediálního sdělení

Člověk a příroda

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Informatika

Člověk a příroda

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Člověk a příroda

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Dějepis

Člověk a příroda

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Dějepis

Výtvarná výchova

 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality

Informatika

Český jazyk

Člověk a svět práce

Český jazyk

Člověk a svět práce

Český jazyk

Český jazyk

 

Stavba mediálního sdělení

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Vnímání autora mediálního sdělení

 

 

Český jazyk

Člověk a příroda

Český jazyk

Člověk a příroda

Práce v realizačním týmu

 

Člověk a svět práce

 

 

Tvorba mediálního sdělení

Český jazyk

Výchova k občanství

Český jazyk

Výchova k občanství

Anglický jazyk

Člověk a svět práce

Český jazyk

Výchova k občanství

Anglický jazyk

Hudební výchova

Český jazyk

Výchova k občanství

Hudební

Výchova

Dějepis

 

 

Dlouhodobý projekt: Školní časopis

 

 

3.      Učební plán

 

Rozdělení hodinové dotace:přepočítáno 13.4.2016

 

 

Ročník

 

Předmět

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Hodin

 

Pov.

Disp.

Celkem

Český jazyk

9

 

8

 

9

 

7

 

6

 

33

6

39

Cizí jazyk (Aj)

2

2

3

3

3

9

4

13

SNaP 0 0 1 1 1 0 3 3

Matematika

4

5

5

5

4

20

3

23

Informatika

0

0

0

0

1

1

0

1

Člověk

a jeho svět

1

2

2

3

4

12

0

12

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

0

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

0

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

1

10

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

0

5

Celkem

21

22

25

25

25

102

16

118

Poznámky:

 

V prvních a druhých ročnících jsou hodiny angličtiny (nepovinný předmět) děleny do dvou dvacetiminutových bloků. Podle počtu dětí se třída buď dělí na dvě skupiny, nebo se v  jedné hodině po půlhodině vystřídá třídní učitelka a vyučující angličtiny. .

V rámci TV a oblasti Člověk a jeho svět se realizuje výchova ke zdraví.

 

Ročník

 

Předmět

6.

7.

8.

9.

Hodin

 

Povinné

Dispon.

Celkem

Český jazyk

4

4

4

5

15

2

17

Cizí jazyk 1

4

4

4

4

12

4

16

Cizí jazyk 2

3

3

2

3

6

5

11

Matematika

4

4

5

5

15

3

18

Informatika

1

0

0

0

1

0

1

Dějepis

2

2

2

2

7

1

8

Občanská výchova

1

1

1

1

4

0

4

Fyzika

1

2

2

2

7

0

7

Chemie

0

0

2

1

3

0

3

Přírodopis

2

2

1

 

1

5

1

6

Zeměpis

2

2

2

1

6

1

7

Hudební výchova

1

1

1

1

4

0

4

Výtvarná výchova

1

2

1

2

6

0

6

Tělesná výchova

2

2

2

Int. do Př +2

2

10

0

10

Člověk a svět práce

1

1

1

1

3

1

4

Celkem

29

30

32

31

104

18

122

 

Poznámky:

1.      Škola má  povinně - volitelný předmět Druhý cizí jazyk, výběr je z němčiny, francouzštiny a ruštiny a španělštiny. Volitelný předmět lze při zájmu žáků nahradit od  8. ročníku  předmětem s jiným obsahem.

2.      Od 6. ročníku je do výuky angličtiny zařazen rodilý mluvčí, uči jednu  hodinu angličtiny týdně v ročnících 6 -9.

3.      Na jazyky se třídy dělí při počtu 24.

4.      V osmém ročníku máme integrovaný předmět Přírodopis, kde se probírají i témata z okruhu Člověk a zdraví.

5.      V předmětu Člověk a svět práce lze vyučovat tyto předměty:  Práce s technickými materiály, Pěstitelství/Chovatelství, Práce s digitálními technologiemi, Příprava pokrmů, Provoz domácnosti (finanční gramotnost) Práce s  laboratorní technikou (ve fyzice / v chemii), Volba povolání. V rámci výuky v 6. ročníku žáci projdou dopravním kurzem. Během 2. stupně žáci povinně projdu předmětem Provoz domácnosti s obsahem finanční gramotnost a předmětem Volba povolání.

6.      Do výuky lze zařadit metodu CLIL.

7.      Část obsahu předmětu PRVOUKA je integrována v 1. ročníku do předmětu Český jazyk.

 

Poznámka:

Zásady pro úpravy a změny ŠVP

Změny – dodatky ŠVP mají číslo jednací, datum účinnosti a podpis ředitelky, školy. Jsou součástí ŠVP. Při zásadní změně ŠVP může vzniknout nový plán. ŠVP se archivuje podle zákona 449/2004Sb o archivnictví a spisové službě.

 

K 30. 6. 2013 byl ŠVP upraven Dodatkem číslo 5, který schválila PR a projednala Školská rada a byl zapsán pod č. j. SNP 2013/128.

Celý podrobný ŠVP i s Dodatkem č. 5 je uložen v kanceláři zástupců ředitelky školy k nahlédnutí. Bude uveřejněn na nových webových stránkách školy.

 

K 30.6.2016 byl ŠVP upraven, projednán PR a byla s ním seznámena ŠR. Hodnocení a Školní řád byly také upraveny k 30.6. a schváleny PR a RŠ. Změny byly zapsány pod číslem jednacím SNP /2016 /333. Je uložen v kanceláři zástupců ředitelky školy k nahlédnutí.

 

K 10.4. 2018 schválila školská rada nový předmět SNaP. Dne 26.3. byl předmět SNaP schválen pedagogickou radou. Změny byly zapsány pod číslem jednacím SNP/2018/556. Je uložen v kanceláři zástupců ředitelky školy k nahlédnutí. 

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz