ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Změny ve směrnici jsou prováděny prostřednictvím aktualizací a zanášeny do směrnice v souladu s platnou legislativou.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Č.j.:            Spisový / skartační znak

    1/2015           A.1.       A5

Vypracoval:

Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

Aktualizace:

30.6.2016  Mgr. Šárka Sýkorová

Aktualizace:

1.9.2017  Mgr. Šárka Sýkorová

Aktualizace:

1.9.2018  Mgr. Šárka Sýkorová

Pedagogická rada projednala dne:

      17.6.2015

Směrnice nabývá platnosti dne:

 1. 9. 2015

Směrnice nabývá účinnosti dne:

 1. 9. 2015

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

1. Žáci mají právo

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání či jejich osoby (třídnímu učiteli, výchovné poradkyni), přičemž jejich vyjádřením musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.

 

2 . Žáci jsou povinni

 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) chovat se tak, aby druhému žádným způsobem neubližovali, chovat se  při všech svých činnostech v prostorách školy (ve výuce i mimo ni) a na školních akcích opatrně, tedy tak, aby předešli ublížení druhému.

 

 

 

 

3. Zákonní zástupci mají právo zejména na

 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě,

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, konzultační hodiny jsou vyvěšeny ve škole i na webu školy,

c) informace o škole podle  zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 20 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

g) volit a být voleni do školské rady,

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

 

            4. Zákonní zástupci jsou povinni

 

a) přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce

- nepřihlásí-li dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona,

b) zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinnou školní docházku žáka, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona.

c) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

d) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotního znevýhodnění;

 

e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem následovně: omluvit absenci žáka do 48 hodin a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na maximálně dva dny, pokud se jedná o žáka 4. – 9. ročníku. Mladší děti vyzvedávají rodiče ze školy osobně a vždy oznámí učiteli nebo vychovateli, že dítě ze školy odvádějí. Omluvenky na delší absence platí stejně. Delší absenci než dva dny, která se nezakládá na zdravotních důvodech, povoluje ředitel školy. Lékařské vyšetření nezakládá důvod k celodenní absenci žáka. Pokud žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

 

f) Při časté opakované krátkodobé absenci či časté kombinované krátkodobé a dlouhodobé nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky je škola oprávněna v souladu s MP 10 194/2002 – 10 požadovat jako omluvu nepřítomnosti žáka ve výuce lékařské potvrzení ve všech případech nepřítomnosti.

 

g) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

 

 

5. Pedagogičtí pracovníci mají právo

 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací

 

6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni

 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

7. Další pravidla

 

a) Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob a nepoškodil pověst školy. Žák zachovává čistotu ve škole i jejím okolí, na školním hřišti a  v jídelně.     

 

b) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.  V případě absencí větších než polovina vyučovací doby, nebude žák klasifikován v řádném termínu. 

 

c) Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. V případě výskytu vší lze požadovat po zákonném zástupci odvšivení žáka a do té doby se žák nesmí zúčastnit výuky.

 

d) Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Poškození školního majetku žák neprodleně nahlásí učiteli. 

 

e) Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Pokud se učitel nedostaví do 10 minut do hodiny, oznámí tuto skutečnost pověřený žák řediteli, zástupci nebo učiteli.   

 

f) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům není povoleno tyto nebezpečné látky (např. cigarety, elektronické cigarety, alkoholické nápoje, návykové a škodlivé látky) nosit do prostoru školy ani na školní akce. Při jejich objevení jsou žáci povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit vyučujícímu nebo jinému pracovníkovi školy. Přísně a důsledně budou postihovány jakékoli projevy vandalismu, brutality, lhaní, podvody. 

 

g) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dohledu. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně jen nezbytně nutnou dobu. Polední přestávku tráví žáci venku, pokud jim to jejich zákonní zástupci povolí. V opačném případě tráví polední přestávku ve školní jídelně nebo v knihovně školy.

 

 

h) Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. Zodpovědně pečuje o svoji žákovskou knížku, je povinen ji mít stále na vyučování a v případě její ztráty je mu uděleno kázeňské opatření – Napomenutí třídního učitele.

 

i) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 

j) Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Ve škole platí zákaz používat veškerá elektronická zařízení (mobil, fotoaparát) bez souhlasu učitele, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů a jejich šíření. Pokud žáci elektronické zařízení do školy přinesou a neuloží na určená místa, škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.     

 

 

k) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

l) Při použití WC zachovávají žáci pravidla hygieny a v těchto prostorách se zbytečně nezdržují. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienu a společenská pravidla.

Větrání tříd probíhá jen v hodině, žáci sami nesmějí s okny manipulovat bez vědomí učitele

 

m) Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:


a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

V případě, že žák splnil povinnou školní docházku, lze žáka podmínečně vyloučit nebo vyloučit v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem. Takovými jsou zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Režim činnosti ve škole

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování začíná obvykle v 8 hodin a končí v 15,20, výjimky jsou možné podle organizačních požadavků školy. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Výjimku tvoří hráči stolního tenisu, kteří se předem ohlásí v kanceláři školy a mohou hrát v době přítomnosti vedení v kanceláři.

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. Na oběd žáci chodí jen o polední přestávce nebo po vyučování.

 

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená (v šatnách) a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.     

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 

8. Při výuce některých předmětů jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.


9. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

10. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

11. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 10, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

12. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.     

 

13. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6,30 do 17 hodin. Úřední hodiny jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy. Konzultační hodiny učitelů jsou na webu školy a na nástěnce u vchodu do školy.    

 

14. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce („ředitelské volno“).

 

15. Cizím osobám není vstup do školy povolen. Pokud mají důvod do školy přijít, sjednají si schůzku, používají zvonky na zaměstnance školy, informují o své přítomnosti v kanceláři školy. Žáci mají přísný zákaz cizí osoby do budovy vpouštět.

 

Poznámka: Ve školní družině platí Řád školní družiny.

 

B. Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla: každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. Žáci, jejichž chování by mohlo ohrozit průběh mimoškolní akce, mohou být z účasti vyloučeni třídním učitelem. Bude jim zajištěna náhradní práce v jiné třídě ve škole.

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.     

 

6. Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

 

C. Docházka do školy

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit absenci žáka do 48 hodin a  doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění maximálně dva dny, pokud se jedná o žáka 4. – 9. ročníku, mladší děti vyzvedávají rodiče ze školy osobně.. Nepřítomnost žáka delší než dva dny povoluje ředitel školy. Lékařské vyšetření nezakládá důvod k celodenní absenci žáka. Pokud žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.  Při časté opakované krátkodobé absenci je škola oprávněna požadovat jako omluvu nepřítomnosti žáka ve výuce lékařské potvrzení. Při delší nepřítomnosti zákonní zástupci konzultují se třídním učitelem zajištění optimálního vzdělávání pro své dítě.

 

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.      

                                                 

3. Onemocní-li žák ve škole, oznámí to třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. Ti zavolají zákonným zástupcům a žák počká na jejich příjezd před kanceláří školy pod dohledem zdravotnice školy.

 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  

 

2. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.      

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

 

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve cvičné kuchyni a ve specializovaných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Žáci nesmějí otevírat dveře neznámým osobám.

 

7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontrolují školníci. Ve vyšších třídách mají klíče všichni žáci. Jsou povinni šatny zamykat.      

 

8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pověřený pracovník školy.    

 

11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd.

 

13. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek. 

 

14. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu.

 

15. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

 

 

16. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 

Doporučené postupy školy

 

 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
 2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
 3. Školním řádem školy (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
 4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem.
 5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
 6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
 7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
 8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
 9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
 10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

 

16.1. Tabákové výrobky

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

 1. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

 

16.2. Alkohol

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

 1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
 2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

 

Konzumace alkoholu ve škole

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.    
 10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
 12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jak je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Nález alkoholu ve škole

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

 1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 4. Zpracují stručný záznam o události.

 

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

 1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

 

 

16.3. Omamné a psychotropní látky

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

 1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankce i za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
 2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

 

Konzumace OPL ve škole

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
 6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
 10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
 13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
 14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jak je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

 

Distribuce OPL ve škole

 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 1. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 2. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
 3. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

Nález OPL ve škole

 

A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

 

 1. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 

(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

16.4. Krádeže, vandalizmus

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.

 

Jak postupovat preventivně proti krádežím

Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje, aby cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, do školy nenosili, případně je odložili na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

 

Jak postupovat při vzniku škody

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

16.5. Oblast prevence užívání návykových látek

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a ve škole s nimi manipulovat. Žákům se doporučuje nekonzumovat energetické nápoje a jiné nápoje s vysokým obsahem kofeinu a cukru. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

 

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

 

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

 

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona  a  šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

 

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

 

 

17. Evidence úrazů.

 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
 3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo  zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
 4. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno.
 5. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 6. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
 7. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada nebo oprava od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd a skříněk.

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 

1.1 Obecné zásady hodnocení (podle § 51 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, co ještě nezvládá a na co se má v dalším období zaměřit. Pojem „zpětná vazba“ se dá charakterizovat jako informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku (správně, nesprávně, málo, příliš atd.), nikoliv však posuzování kvalit žáka (šikovný, schopný, pilný atd.) Okamžitou zpětnou vazbu považujeme za jeden ze stěžejních faktorů efektivního učení, zatímco posuzování kvalit žáka je naopak rizikovým postupem, který může učení blokovat. Při hodnocení se snažíme postihnout rozvoj kompetencí žáka. Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. Hodnocení by mělo být pro žáka motivující, nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho rozvoj. Důležité je uplatňovat pedagogický takt a přiměřenou náročnost, soustředíme se na individuální pokrok žáka. Snažíme se, aby nedocházelo k rozdělování žáky na úspěšné a neúspěšné. Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. U průběžného hodnocení používáme různé formy: klasifikaci, bodové hodnocení, slovní hodnocení, procentuální vyjádření úspěšnosti a sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole.

 

1.2 Kritéria hodnocení

 

Základním kritériem hodnocení je zvládnutí základních kompetencí a výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů. Dalším kritériem je míra aktivity a zodpovědnosti žáka.  Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 1. Způsoby hodnocení

 

Žáci jsou průběžně hodnoceni známkou, bodovým hodnocením, slovním hodnocením, procentuálním vyjádření úspěšnosti a sebehodnocení žáků. Na vysvědčení jsou hodnoceni pouze známkou.

 

 1. Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

 

Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, doplňovací cvičení, zpracování referátů a prací k danému tématu. 

Ústní zkoušení a mluvený projev. 

Samostatné aktivity a práce, domácí úkoly, výroba pomůcek, laboratorní práce.

Projektové a skupinové práce.

Portfolia a hodnocení úpravy sešitů.

 

 1. Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací

 

a) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 1 -5

b) Známka nezahrnuje chování žáka. Klasifikujeme úroveň dosažených kompetencí, vědomostí a dovedností, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka, změny v přístupech žáka, zodpovědnost a snahu, schopnost vyřešit problém. Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a upevněné učivo. Písemné práce většího rozsahu, nebo opakující učivo za delší časový úsek jsou vždy žákům oznámeny předem a učitelé po dohodě s kolegy, zařazují jen jednu takovou práci v jednom dnu. Skupinové práce se klasifikují podle druhu zadání.

c) Hodnocení probíhá průběžně v daném časovém období a výsledná  známka  je stanovena na základě dostatečného množství vstupů. Pokud nemá žák dostatečné množství vstupů nebo je absence žáka v daném předmětu vyšší než 30%, nebude žák klasifikován, jestliže tak rozhodne vyučující. Nebude-li žák klasifikován, projedná učitel svůj postup v dostatečném předstihu před jednáním pedagogické rady s ředitelkou školy.

 

1.6   Celkový prospěch při neklasifikování žáka

 1. Nelze-li žáka hodnotit z daného předmětu na konci 1. pololetí, hodnocení se odloží nejpozději do konce února (ve výjimečných případech do konce března).
 2. Nelze-li žáka hodnotit z daného předmětu na konci 2. pololetí, určí ředitelka pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných důvodů do konce září. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 3. Není-li žák v některém předmětu klasifikován, nebude mu vydáno vysvědčení, pouze výpis z třídního výkazu opatřený razítkem a podpisem třídního učitele. Vysvědčení obdrží až po doplnění klasifikace. Datum vydání vysvědčení se shoduje se dnem, kdy žák vykonal poslední dodatečnou zkoušku.

 

 

1.7 Postup při doplnění klasifikace

 1. V případě, že žák není klasifikován, koná dodatečnou zkoušku, jejíž termín stanoví ředitelka školy. Zkouška je komisionální: zkoušejícím je příslušný vyučující, dva přísedící určí ředitelka školy.
 2. Dodatečná zkouška je samostatnou zkouškou, její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.
 3. Ve zvlášť odůvodněných případech může ředitelka školy na návrh vyučujícího rozhodnout o dodatečném doplnění klasifikace pouze z látky části klasifikačního období. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s ostatními klasifikačními podklady. Dodatečné doplnění klasifikace, nerozhodne-li ředitelka školy jinak, zajistí vyučující předmětu.
 4. O dodatečné zkoušce či dodatečném doplnění klasifikace zkoušející sepíše protokol a odevzdá ho třídnímu učiteli; ten zajistí vytisknutí vysvědčení a jeho předání. Protokol založí do třídního výkazu jako přílohu.

 

1.8 Sebehodnocení

 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení již od 1. ročníku. V nižších ročnících probíhá ústně. Vedeme žáky k tomu, aby přemýšleli o tom, co se jim daří a kde mají ještě nedostatky. Hledáme společně způsob, jak napravit nedostatky a motivujeme k další práci. Vyzdvihneme pokrok v žákově práci i posun v komunikaci a tvořivosti. Žáci si vedou portfolio, kde shromažďují práce podle svého výběru. Za vedení portfolia zodpovídá žák, spolupracují rodiče, na prvním stupni třídní učitelka, na druhém stupni všichni vyučující.

 

1.9 Informace o hodnocení

 

Žák je informován o hodnocení své práce neprodleně tak, aby měl zpětnou vazbu. Klasifikace je zapsána do Žákovské knížky (v 1. a 2. tř. do Notýsku).

Na konci prvního a třetího hodnotíme výsledky dosavadní práce známkou, nebo rozmezím známek, aby měl žák možnost s těmito výsledky dál pracovat. V případě zhoršení prospěchu, nebo horšího přístupu k vyučování, je nutné kontaktovat zákonné zástupce žáka, konzultovat s nimi daný problém a zjistit příčiny žákova neúspěchu a v případě potřeby bude čtvrtletní klasifikace doplněna vysvětlujícím dopisem.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

- před koncem prvního a třetího čtvrtletí

během konzultačních hodin,

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. Klasifikace se děje náhradním způsobem, není-li dostatek podkladů k jejímu uzavření.

Obvykle se zorganizuje komisionální přezkoušení. (Par. 52 zákona 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podvody při testech znamenají 0 bodů či nesplněný úkol.

 

2. Způsoby hodnocení na jednotlivých stupních základní školy

 

2.1 Způsoby hodnocení na 1. stupni

 

Hodnocení má v 1. období výrazně motivační charakter a vede k postupnému budování vztahu k učení, k navozování přátelského a tvůrčího ovzduší v kolektivu. Motivaci známkováním se snažíme oslabit zařazováním jiných způsobů hodnocení (obrázky, ústní hodnocení) a sebehodnocením.

 

V hlavních předmětech používáme klasifikační stupnici 1 – 5.

 

V průběžném hodnocení využíváme i jemnější stupnice (+, - atd.).

Hodnocení a klasifikace se žákům zaznamenává do Žákovské knížky (Notýsku), na konci prvního pololetí žáci obdrží výpis z KL a na konci roku vysvědčení, kde bude hodnocení prvního i druhého pololetí.

 

2.2 Mimořádné způsoby klasifikace

 

Odložená klasifikace, komisionální zkoušky a další podobné případy se řeší podle v § 52 – 53 zákona 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.3 Základní pravidla pro hodnocení na druhém stupni

 

Hodnotíme písemné práce – testy, cvičení, diktáty, slohové práce, písemný záznam mluveného projevu, větší písemné práce (čtvrtletní a výše), které jsou ohlášeny předem a je možné naplánovat na jeden den pouze jednu takovou práci, ústní projev souvislý a samostatný, rozhovor apod., referáty a práce k danému tématu a jejich přednes, domácí úkoly (i dobrovolné), samostatné aktivity, projekty a skupinové práce.

 

2.4 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací na 2. stupni

 

- prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:

 

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

 

- známka z hodnocení vědomostí a dovedností nezahrnuje hodnocení chování žáka, ale zohledňuje snahu a zájem o předmět

- do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených kompetenci, vědomosti, dovednosti, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka, změna postojů

 - hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů

- klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo

 

2.5 Sebehodnocení

 

Žáci jsou k sebehodnocení průběžně vedeni. Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně. Žáci si vedou portfolio svých prací, kam řadí ukázky podle vlastního výběru.

 

2.6 Hodnocení v jednotlivých předmětech

 

Zásady hodnocení jednotlivých předmětů vyučovaných na 2. stupni jsou nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu naší školy.

 

2.7 Hodnocení cizinců

 

Hodnocení cizinců se děje s přihlédnutím k aktuální situaci podle § 20 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

2.8 Hodnocení žáků, kteří plní školní docházku v zahraničí

 

Hodnocení žáků ze zahraničních škol se děje podle §38 zákona 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3.Hodnocení chování

 

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích i reprezentaci školy. Provádí ji třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada. Hodnotíme zdvořilost (oslovování, poděkování, omluva, uplatňování přednosti), způsob komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví věcně, zdrží se osobního útoku), respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činností), úctu k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází s věcmi šetrně a stanoveným způsobem), plnění povinností (chodí do školy řádně a včas, plní uložené úkoly, dodržuje organizační pokyny) a prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život a práva, zdraví a hodnoty, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, vyjadřuje se věcně a slušně k věci týkajících se jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje demokratické principy ve školní či třídní samosprávě.

Do hodnocení chování se promítne i žákův přístup a aktivita při vyučování, jeho

pracovně volní vlastnosti.

 

 

Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování

 

Využívá se tří stupňů hodnocení:

1 - velmi dobré (Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy.

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.)

 

2 – uspokojivé (Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy, nebo má opakované drobné přestupky. Zpravidla se i přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.)

 

3 – neuspokojivé (Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se i přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.)

 

K hodnocení žákova chování může být využito i dalších výchovných opatření.

 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouholetou úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 

a) napomenutí třídního učitele

b) důtku třídního učitele

c) důtku ředitele školy.

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

Udělení pochvaly a jiného ocenění či uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

Informace o chování žáka se zapisují do žákovské knížky, která je důležitým úředním dokumentem žáka. Nepředložení žákovské knížky, případně její ztráta má za následek postižení žáka kázeňsky (obvykle napomenutím).

Při hodnocení chování oddělujeme kázeňské přestupky a zapomínání či tzv. nepořádnost žáka.

Omlouvání nepřítomnosti je děje do 48hodin od počátku nepřítomnosti a to formou telefonátu, e-mailu, osobního sdělení třídnímu učiteli atd. Do tří dnů po ukončení absence žák překládá písemnou omluvenku třídnímu učiteli.

Pokud žák má neomluvenou absenci do 10 hodin, schází se výchovná komise s rodiči a hledá se řešení. Z jednání je pořízen zápis, který rodiče podepisují. Ředitel může požádat o pomoc odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálněprávní ochrany dětí.

Neomluvená absence nad 10 hodin znamená, že se sejde výchovná komise s rodiči žáka a zástupci orgánu sociálněprávní ochrany dětí, zápis z jednání se podepisuje. Odmítnutí ze strany rodičů je zaznamenáno. Neomluvená absence nad 25 hodin se řeší podle zákona oznámením orgánům sociálněprávní ochrany dětí. 

Výchovná opatření při záškoláctví:

Do 2 hodin napomenutí TU, 3 – 8 hodin důtka TU, 9 – a více hodin důtka ŘŠ a po ukončení klasifikačního období snížený stupeň z chování podle počtu zameškaných hodin.

 

4. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

4.1 Komisionální zkouška

 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,

- při konání opravné zkoušky.

 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

 

4.2 Opravná zkouška

 

1. Opravné zkoušky konají:

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy,

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli, nejvýše ze dvou povinných předmětů.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31.srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.

 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:

 

5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 

5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

 

VI. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.

Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.

 

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání žáků nadaných

Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 

 

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

VII. Školní stravování

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

 • cenu obědů
 • způsob placení (hotovostní, bezhotovostní)
 • do kterého data musí být obědy pro příští měsíc zaplaceny
 • způsob přihlašování a odhlašování
 • výdej do jídlonosičů
 • organizaci výdeje - dozory, doba stravování pro cizí strávníky,

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Vladimír Bartoš, zástupce ředitelky školy.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2009. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2015
 5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: uveřejněním na webu školy, vyvěšením v hale školy a ve sborovnách školy.
 6. Školská rada schválila tento řád dne 26. 6. 2015.
 7. Pedagogičtí pracovníci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 17. 6. 2015, ostatní zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 26. 6. 2015.
 8. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 1. 9. 2015. Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 9. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy

 

V Hradci Králové dne 1. 9. 2015

 

(hranaté razítko)

 

 

(podpis)

 

PaedDr. Miluška Karásková, ředitelka školy

 

Aktualizace: 30.6.2016

Mgr. Šárka Sýkorová

Aktualizace: 1.9.2017

Mgr. Šárka Sýkorová

 

 

 

 

 

Příloha 1

 

Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

 

 

ZŠ Třída SNP, Hradec Králové

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku …………………

 

Způsob testování:

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

 

Jméno žáka/studenta .................................................................................................................

 

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

 

V…………………………….. dne…………                                        podpis zákonného zástupce

 

Příloha 2

 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)

 

Vzor textu:

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .

 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)

 

Vzor textu:

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný.

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz