Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z 3. zemí v roce 2013

Vyhodnocení programu.

 

Číslo rozhodnutí

MŠMT – 27/2013-200

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“

Název organizace

Základní škola Hradec Králové, tř. SNP 694

Adresa organizace, email, web

tř. SNP 694. 50003 Hradec Královéhradecký

email: skola@zssnp.cz

www.zssnp.cz

Statutární orgán

PaedDr. Miluška Karásková, ředitelka školy

Poskytnutá dotace

82742 Kč

 

 

Vyhodnocení programu

 

Na základě rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2013 „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí byly naší škole poskytnuty finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, které zahrnovaly výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám  žáků–cizinců z třetích zemí. V kalendářním roce 2013 jsme zorganizovali pro tyto žáky – cizince kromě jiného pravidelné, bezplatné kroužky českého jazyka v odpoledních hodinách. Můžeme konstatovat, že možnost této nadstandardní péče o tyto žáky – cizince ze třetích zemí  usnadnila a umožnila rychlejší integraci těchto žáků, zlepšila a urychlila  poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti, urychlila rozvoj komunikativní složky a přispěla k rychlejšímu  překonávání sociokulturních bariér.

Dařilo se nám též zapojovat žáky-cizince i do mimoškolní činnosti (zájmové kroužky  - aerobic, míčové hry, sportovní, kulturní a jiná činnost), kde tito žáci mohou prokázat své vlohy i bez aktivní znalosti jazyka a kde seznámení se s češtinou probíhá jinou - neinstitucionální formou. 

Přítomnost žáka-cizince ve třídách se nám jeví vhodný „nástroj“ multikulturní výchovy (cizinec může svým spolužákům zprostředkovat poznání jiné kultury, které je zároveň může přimět uvědomit si vlastní kulturní zakotvení). Učitelé se zaměřili k pěstování respektu k odlišnostem a prevenci případných rizik spojených s přítomností cizince v třídním kolektivu.

Učitelé systematicky u svých žáků rozvíjeli smysl pro toleranci, pro chápání kulturních specifik a předcházeli tak vzniku předsudků a zažitých stereotypů vůči cizincům, které žáci mohou přebírat ze svého okolí, učit je řešit případné konflikty nenásilnou formou atd.  V rámci Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy se učitelé snažili vhodným způsobem přiblížit českým žákům náročnost situace, v níž se cizinec přicházející do jazykově a sociokulturně odlišného prostředí nachází.

V maximální míře jsme využívali individuální přístup k žáku-cizinci, kooperativní učení, projektové vyučování, integrovanou tematickou výuku apod. 

Učitelé se též snažili v maximální možné míře dávat žákům-cizincům příležitost k pozitivní prezentaci (písně, tanec, zvyky, místní reálie apod.) Tato prezentace vedla nejen k růstu sebevědomí žáka-cizince, ale obohatila i české žáky. Při výuce jsou předpoklady k tomu, aby žák-cizinec představil českým spolužákům svůj mateřský jazyk, řečové a komunikační zvyklosti, předvedl písmo apod.

Na závěr mohu konstatovat, že integrace cizinců probíhá díky programu vcelku plynule, hladce a bez větších problémů a finanční prostředky získané z tohoto programu výrazně umožnily zvýšit tempo a intenzitu integrace těchto žáků.

 

 

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz